RUSSIAN EXPORT CENTER

ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ

การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนสำหรับการส่งออกในส่วนของการปรับปรุงอันดับของประเทศรัสเซียในการจัดอันดับระหว่างประเทศภายในปี 2561ตามมติที่นำมาใช้ในการประชุมสภาประธานาธิบดีเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และโครงการสำคัญ ซึ่งนำโดยนาย ดี เอ เมดเวเดฟ (D.A. Medvedev) เป็นประธาน (รายงานการประชุมครั้งที่ 5 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) ได้มีการกำหนดเป้าหมายพื้นฐานของแนวทางเชิงกลยุทธ์ใน"ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ" ต่อไปนี้

สิ่งที่สำคัญลำดับต้นของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของสหพันธรัฐรัสเซีย คือ "ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ"

ตามมติที่นำมาใช้ในการประชุมสภาประธานาธิบดีเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และโครงการสำคัญ ซึ่งนำโดยนาย ดี เอ เมดเวเดฟ (D.A. Medvedev) เป็นประธาน (รายงานการประชุมครั้งที่ 5 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) ได้มีการกำหนดเป้าหมายพื้นฐานของแนวทางเชิงกลยุทธ์ใน"ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ" ดังต่อไปนี้ คือ:

 • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมส่งออกที่มีความสำคัญ (ยานยนต์, เครื่องจักรกลการเกษตร, วิศวกรรมรถไฟ, การสร้างเครื่องบิน) ไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงมาตรการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดตามท้องถิ่น การคุ้มครองสิทธิบัตร ลงทะเบียนและออกใบรับรอง โลจิสติกส์ การให้สินเชื่อและการค้ำประกันและเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและกฎขององค์การการค้าโลก (WTO);
 • การสร้างระบบการส่งออกอุตสาหกรรมเกษตที่ครอบคลุม รวมถึงมาตรการในการพัฒนาโลจิสติกส์ในการส่งออก สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอุตสาหกรรมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและสัตว์ เพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สากลกำหนด ลดภาษีและการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff barriers) ในตลาดต่างประเทศ;
 • การดำเนินการตามโครงการ "นำร่อง" เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตรที่มีความสำคัญไปยังตลาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงผ่านอีคอมเมิร์ซ;
 • การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนสำหรับการส่งออกในส่วนของการปรับปรุงอันดับของประเทศรัสเซียในการจัดอันดับระหว่างประเทศภายในปี 2561;
 • การสร้างศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับสภาพแวดล้อมของตลาดส่งออก โดยขึ้นกับศูนย์ส่งออกของรัสเซีย JSC และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต (Internet Portal) สำหรับผู้ส่งออกของรัสเซีย และสร้างแพ็กเกจการบริการแบบเป็นมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการส่งออกในภูมิภาค;
 • การดำเนินการตามโครงการ "นำร่อง" เพื่อสร้างบ้านทางการค้าของรัสเซีย รวมถึงโซนอุตสาหกรรมของรัสเซียในตลาดส่งออกหลัก โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ;
 • ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ในแนวทางการส่งออกที่สำคัญลำดับต้น รวมถึงปรับปรุงด่านตรวจข้ามแดนของสาธารณรัฐรัสเซียและศูนย์รวบรวมสินค้าเพื่อการส่งออก.

แนวทางสำคัญลำดับต้น ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
 • "มาตรการพัฒนาระบบเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งออก"
 • "การส่งออกการศึกษา"
 • "ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศในอุตสาหกรรม"
 • "การส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางการเกษตร"

ตัวชี้วัดเป้าหมายภายใต้แนวทางหลักในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วย "ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ" ตามที่ได้รับอนุมัติจากมาตรการของสภาประธานาธิบดีในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และโครงการสำคัญลำดับต้น เลขที่ 11 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 มีดังนี้:
 • เพิ่มการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรและสินค้าที่ไม่ใช่พลังงานในแง่ของมูลค่าให้เท่ากับปี 2559 หรือเท่ากันอย่างน้อย 15% ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในปี 2568
 • การเติบโตของการส่งออกการบริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในปี 2568