RUSSIAN EXPORT CENTER

แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานระหว่างประเทศ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (OECD) นำเสนอแพลตฟอร์มแบบเปิดเพื่อการเจรจาแบบพหุภาคี ซึ่งนำรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกัน เพื่ออธิบายแนวคิดทางทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหลักของโลก ร่วมกันพัฒนากฎข้อบังคับและมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเหมือนส่งเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ดีและชาญฉลาด ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลระดับต้นระหว่างประเทศนั้น โออีซีดี ได้กำหนดแนวทางสำหรับกิจกรรมการส่งออก สินเชื่อของรัฐบาลและใช้แนวทางการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กับการติดสินบนและการส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นระบบการค้าที่เปิดกว้างเป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นตามกฎของ โออีซีดี องค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออกและธนาคารจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาในสนามแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ที่กลุ่มของอาร์อีซี เป็นพื้นที่หลักที่ช่วยสนับสนุนทางด้านสินเชื่อและการประกันในการส่งออก การสนับสนุนทางด้านสินเชื่ออย่างเป็นทางการนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทในกลุ่มอาร์อีซีจะได้รับคำแนะนำในกิจกรรมของพวกเขาได้จากเอกสารกรอบการทำงานของโออีซีดี (OECD) เบื้องต้น ดังนี้ คือ:

  • อนุสัญญาโออีซีดี (OECD) ว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (รวมถึง แนวทางโออีซีดี ในการต่อสู้กับการติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศในการสนับสนุนการส่งออกอย่างเป็นทางการ ปี 2549)
  • ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีว่าด้วยวิธีการทั่วไปสำหรับสินเชื่อส่งออกที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการและการตรวจสอบสถานะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (แนวทางทั่วไป)
การต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
ความต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OECD ในการต่อสู้กับการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เป็นภาระหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งได้รับการยอมรับจากการให้สัตยาบันของโออีซีดี อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) ฉบับที่ 3-FZ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012)

ตามข้อมูลนี้ บริษัทในกลุ่มอาร์อีซี (REC) (ซึ่งมีดังนี้ คือ JSC EXIAR และ JSC Eximbank ของรัสเซีย) ได้กำหนดมาตรการในการต่อสู้กับการติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศและดำเนินการตามขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบสถานะนั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนจากต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในปัจจุบันสามารถดูได้ในส่วน "การต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ" ในเว็บไซต์ของ JSC EXIAR และ JSC Eximbank ของรัสเซีย

ในขณะนี้ กลุ่มอาร์อีซี (REC Group) ได้กำลังพัฒนากลไกการในการสร้างความตระหนักหลายอย่างในส่วนของกิจกรรมในสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
การสอบทานธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Due Diligence)
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและประสบการณ์ระดับสากลในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม JSC EXIAR และ JSC Eximbank ของรัสเซียปฏิบัติตามคำแนะนำของ OECD ของคณะมนตรีว่าด้วยแนวทางทั่วไปสำหรับสินเชื่อการส่งออกที่สนับสุนอย่างเป็นทางการและการสอบทานธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Due Diligence) (แนวทางทั่วไป)

เอกสารนี้ประกอบด้วยชุดแนวทางเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการจัดการผลกระทบในขณะที่ให้สินเชื่อสนับสนุนการส่งออกอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบเชิงลบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบันสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ JSC EXIAR และ JSC Eximbank ของรัสเซีย