RUSSIAN EXPORT CENTER

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อต่างชาติไม่มีโอกาสชำระเงินด้วยค่าใช้จ่าย เงินทุนหรือแหล่งข้อมูลเครดิตที่มีอยู่ของตัวเอง รวมทั้งในกรณีที่เงื่อนไขในการขอสินเชื่อในประเทศบ้านเกิดของผู้กู้ไม่น่าดึงดูดเพียงพอ สินเชื่อประเภทนี้จะช่วยแบ่งเบาผู้ส่งออกด้วยการให้ระยะเวลาผ่อนในระยะยาวภายใต้สัญญาเงินกู้นี้

การขอสินเชื่อนั้นก็ง่ายมาก ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ คือ
•ผู้กู้เป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศหรือลูกค้าของสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่ทรัพยากรของบริษัทรัสเซีย
•มีหุ้นในวัตถุดิบของรัสเซีย (ต้นทุนของวัตถุดิบ วัตถุตั้งต้น งานและบริการต่างๆที่ผลิตในรัสเซีย) ในมูลค่ารวมของสัญญาส่งออกอย่างน้อย 30%

เราสามารถให้สินเชื่อแก่คุณได้ ดังนี้
•ให้ในจำนวนเงินสูงสุดถึง 100% ของจำนวนเงินในสัญญาการส่งออก
•ให้ในสกุลเงินรูเบิ้ลรัสเซีย, ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรหรือสกุลเงินตามสัญญาการส่งออก
•ให้ระยะเวลาเครดิตสูงสุด 10 ปี


ตัวเลือกที่มีในการสนับสนุนสินเชื่อ มีดังนี้
•สัญญาประกันซึ่งทำขึ้นระหว่าง EXIAR JSC และ Eximbank ของ Russia JSC
•การค้ำประกันจากเจ้าของธุรกิจที่ให้เครดิตและ / หรือบุคคลที่สาม
•จำนำสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้และ / หรือบุคคลที่สาม
•จำนำหุ้น / ดอกเบี้ยของผู้กู้หรือผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในการทำธุรกรรม / โครงการ
•การค้ำประกันที่ JSC ของ Eximbank ของรัสเซียทำหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงเงินค้ำประกันที่ครอบคลุมหนี้ของผู้กู้ที่มีต่อ Eximbank ของ Russia JSC
•จำนำทรัพย์สินและสิทธิอื่น ๆ ของ บริษัท และ / หรือบุคคลที่สาม
•การสนับสนุนสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ที่จะทำได้โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของการทำธุรกรรม ผู้กู้สามารถใช้เงินทุนสำหรับการชำระเงินภายใต้สัญญาส่งออกที่ทำไว้กับคุณ เราได้จัดทำตารางแสดงขั้นตอนในการขอรับสินเชื่อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกและเข้าใจง่ายมากขึ้น
รายการเอกสารประกอบการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของผู้กู้, ชาวต่างชาติเบื้องต้น
•คำขอเงื่อนไขการให้เครดิตเบื้องต้น (ทางด้านการเงิน)
•งบการเงินสำหรับผู้กู้ / กลุ่มของบริษัท หากผู้กู้เป็นสมาชิก (ภายใต้แบบฟอร์ม IFRS หรือสำเนางบการเงิน ย้อนหลัง 5 วันก่อนการรายงานและช่วงการรายงานของปีการเงินปัจจุบัน (ถ้ามี)) และงบการเงินที่ถูกตรวจสอบแล้วและ / หรืองบการเงินรวม ย้อนหลัง 2 ปีการเงิน (ถ้ามี)
•แจกแจงการใช้หนี้สินนอกงบดุลและพอร์ตสินเชื่อโดยมีการระบุข้อมูลต่อไปนี้ คือ เจ้าหนี้,ประเภทเครดิต, วัตถุประสงค์ทางการเงิน, วงเงินที่ จำกัดและสกุลเงิน, วันที่กำหนด, ตารางการชำระคืน,อัตราดอกเบี้ย, ยอดหนี้ ณ วันที่ปัจจุบัน,ลิสต์รายการสนับสนุนเครดิต
•งบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ (ระบุเงื่อนไขการชำระหนี้, การมี / ไม่มีภาระหนี้ที่ค้างชำระ)
•สำเนาของเอกสารยืนยันการจดทะเบียนของรัฐผู้กู้;
•ข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับผู้กู้ รวมทั้งข้อมูลต่อไปนี้ คือประวัติความเป็นมาในการก่อตั้ง, ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, โครงสร้างการถือหุ้น, จำนวนพนักงาน, กิจกรรมหลักของบริษัท , ตำแหน่งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ, รายละเอียดของโครงสร้างกลุ่ม
•สำเนาหรือร่างของสัญญาส่งออกที่ต้องการเงินทุนในการดำเนินการดังกล่าว
รับบริการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งออกรัสเซียจะตอบกลับข้อความของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการนำเข้า
Get service
Russian Export Centre staff will reply to your message and provide advice on issues regarding import support.